مولانا محمد محمد آملی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )س نهم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: شاعروی از شاگردان شرف الدین علی یزدی بود. در شعر به معما میل داشت و در آن ماهر بود. چون امیر علیشیر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاگردان شرف الدین علی یزدی بود. در شعر به معما میل داشت و در آن ماهر بود. چون امیر علیشیر نوائی (م۹۰۶ق) در تذکرهٔ خود محل دفن او را ذکر کرده است ، پس وی قبل از تألیف تذکرهٔ "مجالس‌النفائس (۸۹۶ق) در گذشته باشد. مدفن محمد آملی در نیشابور است. در تذکره ها نام او را محمد آبلی و نازکی نیز ذکر کرده‌اند. تذکرهٔ "روز روشن" ذیل عنوان محمد آملی شرح حال محمد صوفی آملی مازندرانی را آورده است که در سدهٔ یازدهم قمری می‌زیسته و در عهد اکبرشاه به هندوستان رفته است. از محمد آملی یک معما در "مجالس النفائس" آمده است. از اوست:
نخواهم داد از خوبان گل چهر
که خواهانم به مهرویان بی‌مهر