جنسیت: مرد
نام پدر: شکرالله
تولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۶۰) شمسی
محل تولد: ایران - خراسان - مشهد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پس از فراگرفتن علوم متداول به خدمت دولت درآمد.روحانی چندی …

جنسیت: مرد
نام پدر: شکرالله
تولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۶۰) شمسی
محل تولد: ایران - خراسان - مشهد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پس از فراگرفتن علوم متداول به خدمت دولت درآمد.روحانی چندی در شهر تهران به خدمت پرداخت و مدتی نیز در ادارۀ غله و نان تبریز مشغول به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار شد؛ سپس به وزارت دارائی منتقل شد و در مشاغل متعدد در شهرستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تهران انجام وظیفه کرد. از دوازده‌سالگی به سرودن شعر پرداخت و در شعر به جنبهٔ فکاهی آن بیشتر توجه کرد و در انتقاد از نقایص امور اجتماعی سهم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سزایی ایفا نمود و با سرودن اشعار ظنزآمیز به بیداری مردم کمک شایانی کرد. بیشتر اشعارش را با امضای اجنه انتشار داد و در آغاز روزنامهٔ فکاهی "امید" و بعد در روزنامه و مجلات آثار وی به چاپ رسید. کلیات اشعارش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام "اجنه" مکرر چاپ می‌شد. در تهران درگذشت. از آثار وی: "سروده‌های روحانی" شعر؛ "فکاهیات معاصر" ، شعر.