حیدری تبریزی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۲) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: شاعراز شاعران به‌‌نام روزگار خود در آذربایجان بود. از رهگذر حرفه سراجی روزگار می‌‌گذرانید. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران به‌‌نام روزگار خود در آذربایجان بود. از رهگذر حرفه سراجی روزگار می‌‌گذرانید. چندنوبت به‌‌ هند رفت و سرانجام آنجا به ‌‌سلک شاعران اکبرشاه درآمد. او از شاگردان لسانی شیرازی و شریف تبریزی بود. مؤلف کتاب "خلاصۀ‌‌الاشعار" به‌‌سال ۹۸۵ق ، در کاشان با او ملاقات کرده و "دیوانش" را که شامل حدود شش‌‌هزار بیت بوده ، دیده است. میان حیدری و مولانا وحشی کشمکش‌‌‌‌هائی لفظی بود. او به‌‌ طلاقت لسان معروف و صحبت وی از شعر او گرمتر بود. از آثار او: یک مثنوی به‌‌ تقلید از "بوستان" سعدی به‌‌نام "جنگ‌‌نامۀ گجرات"؛ "سیر و سلوک"؛ "لسان‌‌الغیب" و "دیوان" اشعار.