جنسیت: مرد
تخلص: چاکر
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
نبیرۀ ذوالفقارخان افشار ، حاکم خمسه ، بود. چاکر به حسن رفتار و لطف …

جنسیت: مرد
تخلص: چاکر
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
نبیرۀ ذوالفقارخان افشار ، حاکم خمسه ، بود. چاکر به حسن رفتار و لطف گفتار ، معروف و به نکته‌دانی و شیرین‌زبانی موصوف بود. وی بعد از مدتی خدمت به‌ واسطۀ کاردانی ، به‌حکم عباس میرزای ولیعهد ، به‌ سمت امیر بار در دستگاه محمدمیرزا منصوب شد. او به ‌فارسی و ترکی شعر می‌سرود.