جنسیت: مرد
تخلص: تراب
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی در کوی مصلی جهرم می‌زیسته و قریب هزار بیت شعر سروده است. در قبرستان شاه‌حاجات …

جنسیت: مرد
تخلص: تراب
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی در کوی مصلی جهرم می‌زیسته و قریب هزار بیت شعر سروده است. در قبرستان شاه‌حاجات دفن است.