صحیفی جوهری شیرازی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۲) قمریمحل تولد: ایران - فارس - شیرازشهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاطمشهور به جوهری. از بازماندگان صوفی خلیل ، از بزرگان طایفۀ ذوالقدر بود که شعر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۲) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و خطاط
مشهور به جوهری. از بازماندگان صوفی خلیل ، از بزرگان طایفۀ ذوالقدر بود که شعر فارسی و ترکی را خوب می‌سرود و اشعار او بیشتر در مدح ائمۀ معصومین (ع) بوده است. در اصفهان نشو و نما یافت. وی کتابخانۀ بسیار خوبی در سه‌تنان مسجد جامع اصفهان ترتیب داد و بیشتر در اصفهان می‌زیست. چون خط ثلث و کتیبه را خوب می‌نوشت ، بیشتر کتیبه‌های مساجد و الواح قبور به خط او بود. او یکی از کتیبه‌نویسان زبردست دورۀ صفوی است. وی همچنین از تذهیب و صحافی و وصالی نیز سررشته داشت. صحیفی بیش از هشتاد سال عمر کرد. اسیری شیرازی فرزند صحیفی است که در زمان حیات پدر فوت شد. از آثار وی: "دیوان" شعر؛ کتیبه‌ای در مدخل مسجد جامع اصفهان ، به قلم سه دانگ کتیبۀ ثلث عالی و نستعلیق متوسط ، با رقم: "السلطان شاه عباس الصفوی... وفّق بتعمیر هذا البقعهٔ ... رقم صحیفی ... ۹۹۶"؛ کتیبۀ سر در مسجد جارچی اصفهان ، به خط ثلث که چنین رقم دارد: "تیمنا و تبرکا... سنهٔ تسع عشر و الف ، رقم صحیفی جوهری"ّ؛ کتیبۀ سر در مسجد کوچک جورجیر اصفهان ، با: "رقم فقیر صحیفی جوهری فی سنهٔ ثمان عشر و الف"؛ کتیبۀ داخل بقعۀ شهشهان اصفهان ، به خط ثلث و با رقم: "فی... سنهٔ ثلاث عشر و الف من الهجرهٔ النبویهٔ خط صحیفی الفارسی".