ابو یوسف یعقوب‌بن سفیان جوان فسوی فارسی

جنسیت: مردتولد و وفات: (۱۹۰ -۲۷۷) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، حافظ و محدثاهل فساء و محدث اقلیم فارس بود. به شهرهای مختلف مسافرت کرد و از مشایخ فلسطین …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۹۰ -۲۷۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، حافظ و محدث
اهل فساء و محدث اقلیم فارس بود. به شهرهای مختلف مسافرت کرد و از مشایخ فلسطین و دمشق بهره گرفت و خود گوید که از هزار شیخ حدیث نوشته ، که همگی آنان مورد وثوق بوده‌اند. وی از ابو عاصم نبیل و فضل‌بن دکین و ابو ولید طیالسی و آدم‌بن ابی ایاس و اصمعی و عبیدالله‌ بن موسی و محمد انصاری و مکی‌بن ابراهیم و ابو عبدالرحمان مقری و ابو نعیم . سعیدبن ابی مریم و ابو مسهر غَسّانی و حجاج‌بن منهال و حبان‌بن هلال و عبدالحمید‌بن بکّار بیروتی و صفوان‌بن صالح و هم‌طبقه آنان حدیث شنید. ابو عیسی ترمذی و ابو عبدالرحمان نسائی ، صاحبان دو "صحیح" از "صحاح" شش‌گانه ، و ابراهیم‌بن ابی طالب و حسن‌بن سفیان فسوی و عبدالرحمان‌بن خراش و ابوبکربن ابی داوود و ابوبکر‌بن خُزیمه و محمدبن حمزهٔ‌بن عُمارۀ اصفهانی و ابو عووانه اسفراینی و عبدالله بن جعفربن دُرُستویه نحوی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. وی در فساء درگذشت. از آثار وی: کتاب "التاریخ" یا "تاریخ‌الفسوی" یا "تاریخ یعقوب‌بن سفیان‌الفسوی" ، در سه مجلد؛ "المشیخه" ، در یک مجلد.