می‌توانید همزمان با طلب کمک از افراد، از کائنات نیز کمک بطلبید. هیچ‌گاه نمی‌دانید چه‌چیز ممکن است رخ دهد.
چندی پیش خودم را در وضعیتی بسیار نامطلوب و پرفشار یافتم. برای حل مسأله، …

می‌توانید همزمان با طلب کمک از افراد، از کائنات نیز کمک بطلبید. هیچ‌گاه نمی‌دانید چه‌چیز ممکن است رخ دهد.

چندی پیش خودم را در وضعیتی بسیار نامطلوب و پرفشار یافتم. برای حل مسأله، چند جلسه نزد مشاور رفتم. درباره‌اش با دوستان و اعضاء خانواده گفتگو کردم. گوئی به بن‌بست رسیده بودم. نمی‌دانستم چگونه آن را فیصله دهم.

یک روز صبح داشتم برای حاضر شدن سرقرار ملاقاتی رانندگی می‌کردم که ناگهان از شدت ناراحتی از مسأله‌ئی که تا این حد به نظرم لاینحل می‌آمد، در گوشه‌ئی از جاده ایستادم. ماشین را خاموش کردم و دست‌هایم را به‌سوی آسمان بلند کردم و از ته دل فریاد زدم: آیا در این دنیا کسی هست که به دادم برسد؟آن‌گاه زمزمه کردم: دیگر از این مسأله دست بر می‌دارم. اگرچه به هدایت و آرام جان نیاز دارم!

سوار ماشین شدم و چندبار غضبناک بر فرمان کوبیدم. چند لحظه‌ئی ساکت نشستم و حس کردم همه نیرویم ته کشیده است. سرانجام، ماشین را روشن کردم و به‌سوی قرار ملاقاتم راه افتادم.

چندی نگذشته بود که حس کردم نسبت به این مسأله، احساس رهائی می‌کنم. در طی لحظات روز، نسبت به این مسأله فهم و ادراکی می‌یافتم که پیش از آن هرگز به سراغم نیامده بود. حتی قادر نبودم آن را در قالب کلمات بگنجانم. فقط می‌دانستم که از بخش اعظم آن در گذشته‌ام، و به زودی خواهم توانست که تمامش را پشت سر بگذارم.

مسلماً این امر، چیز تازه‌ئی نیست. همه ما تجربه‌های مشابهی داشته‌ایم. شاید بعضی این تجربه را دعا بخوانند و بگویند خدا این دعا را مستجاب کرده است. شاید بعضی آن را قدرت برتر بخوانند و عده‌ئی دیگر بگویند که این ضمیر معنوی‌ام بوده که وقتی خواسته‌ام را اعلام کردم، به درخواستم پاسخ داده است. خودم ترجیح می‌دهم آن را قدرت کائنات بخوانم.

شما نیز به هر نامی که خودتان دوست دارید، آن را بخوانید. به هر حال، این نیرو در اختیار ماست. تنها کاری که باید انجام دهیم فراخواندن این نیرو است. لزومی هم ندارد که صبر کنیم تا کارمان خراب شود. می‌توانیم آن را به‌صورت بخش منظم و پیوسته‌ئی از زندگی روزمره خود به‌کار بریم: برای طلب هدایت و الهام، و برای تماس با خویشتن راستین خویش.

پی برده‌ام هرچه‌ بیشتر این امداد را بطلبم، بیشتر در اختیارم قرار می‌گیرد. حس می‌کنم هرچه‌ بیشتر از آن در زندگیم سود می‌جویم، ادراکم نسبت به آن افزایش می‌یابد. گسترش مفهوم و تصور قدرتی که در اختیار ما است، و کاربرد منظم آن در زندگی روزانه‌مان، می‌تواند بر رشد درونمان بیفزاید و معجزه‌ها بیافریند.