برای برگرداندن ژله ، بهتر است فقط قسمت تحتانی قالب را یك لحظه در آب گرم فرو ببرید سپس خشك كنید وبلافاصله برگردانید . اگر همه قالب را در آب فرو ببرید ژله وا میرود.

برای برگرداندن ژله ، بهتر است فقط قسمت تحتانی قالب را یك لحظه در آب گرم فرو ببرید سپس خشك كنید وبلافاصله برگردانید . اگر همه قالب را در آب فرو ببرید ژله وا میرود.