آیا میدانید که طول روده کوچک در یک انسان بالغ چند متر است؟

طول روده کوچک در یک انسان بالغ به بیش از شش متر و به قطر دو و نیم سانتیمتر میرسد و در مقابل طول روده بزرگ به صد و هشتاد سانتیمتر وبه قطر شش و نیم سانتیمتر میرسد.

طول روده کوچک در یک انسان بالغ به بیش از شش متر و به قطر دو و نیم سانتیمتر میرسد و در مقابل طول روده بزرگ به صد و هشتاد سانتیمتر وبه قطر شش و نیم سانتیمتر میرسد.