طول روده کوچک در یک انسان بالغ به بیش از شش متر و به قطر دو و نیم سانتیمتر میرسد و در مقابل طول روده بزرگ به صد و هشتاد سانتیمتر وبه قطر شش و نیم سانتیمتر میرسد.