ابتكاری تازه برای شیشه‌های خالی

همیشه با كمی ابتكار می توان برای وسایل به ظاهر دورریختنی، كاربردهای تازه و جالبی یافت. یكی از این ابتكارات استفاده از شیشه های خالی موادغذایی برای كاربردهای گوناگون در آشپزخانه …

همیشه با كمی ابتكار می توان برای وسایل به ظاهر دورریختنی، كاربردهای تازه و جالبی یافت. یكی از این ابتكارات استفاده از شیشه های خالی موادغذایی برای كاربردهای گوناگون در آشپزخانه است، با پیچ كردن در این شیشه ها به زیركابینت یا یك طبقه كوچك چوبی كه با دو گونیا به دیوار متصل شده، می توانید محفظه های زیبایی برای انواع شكلات، شیرینی، حبوبات، سبزیجات خشك و ادویه جات درست كرد.

برای این كار:

۱ـ ابتدا چندشیشه ترجیحاً یك شكل و یك اندازه را درنظر بگیرید و در پوش آنها را برروی سطح زیرین طبقه قراردهید و دور آنها را با مدادخط بكشید. دقت كنید درمیان آنها فاصله مناسبی درنظرگرفته شود.

۲ـ با یك درفش دوسوراخ درهریك از درپوشها ایجادكنید طوری كه درفش روی طبقه چوبی درزیردرپوش نیز اثر بگذارد.

۳ـ درپوشها را با دو پیچ ازمحل تعبیه سوراخها به طبقه چوبی پیچ كرده و محكم كنید.

۴ـ با قراردادن لبه شیشه ها در داخل درپوشها و پیچاندن آنها شیشه ها را درجای خود ثابت كنید.