آراستن ظروف نقره ای، ظرف دو طبقه پایه دار نقره ای پرشده از گویهای درخشان و آویزهایی به شكل قندیل و برگهای سوزنی درخت كاخ تزیین شده است.
می توانید هركدام از این ظرفهای نقره ای …

آراستن ظروف نقره ای، ظرف دو طبقه پایه دار نقره ای پرشده از گویهای درخشان و آویزهایی به شكل قندیل و برگهای سوزنی درخت كاخ تزیین شده است.

می توانید هركدام از این ظرفهای نقره ای به صورت جداگانه و یا اینكه مانند تصویر نقره ای به صورت جداگانه و یا اینكه مانند تصویر به صورت دوطبقه بچینید گویها و قندیل ها بلوری و آلمانی است.

گوی های بلوری خاكستری و نقره ای براق و درخشان با نقش دوایر متداخل، تو درتو، تزیین شده اند