روی لكه چربی، كمی نمك بپاشید و آن را پاك كنید. اگر لكه پاك نشد، بهتر است كمی پودر تالك روی لكه بریزید، بعد روی پودر یك كاغذ خشك كن بگذارید، سپس با اتوی گرم روی كاغذ خشك كن را اتو …

روی لكه چربی، كمی نمك بپاشید و آن را پاك كنید. اگر لكه پاك نشد، بهتر است كمی پودر تالك روی لكه بریزید، بعد روی پودر یك كاغذ خشك كن بگذارید، سپس با اتوی گرم روی كاغذ خشك كن را اتو كنید و با كمك یك برس، پودر تالك را از روی پارچه پاك كنید. پودرها باعث جذب چربی شده و لكه پاك می شود.