عریض ترین آبشار جهان خن (Khone) در لائوس است كه عرضی برابر ۱۰.۸ كیلومتر و ارتفاعی بین ۱۵ تا ۲۱ متر دارد. دبی آب این آبشار ۴۲۵۰۰متر مكعب بر ثانیه است.

عریض ترین آبشار جهان خن (Khone) در لائوس است كه عرضی برابر ۱۰.۸ كیلومتر و ارتفاعی بین ۱۵ تا ۲۱ متر دارد. دبی آب این آبشار ۴۲۵۰۰متر مكعب بر ثانیه است.