در كودكان دارای حساسیت (آلرژی) عمل جراحی لوزه نباید در ماههای تابستان انجام شود. ولی برای كودكان سالم و بدون حساسیت، ماههای خرداد تا شهریور، زمان مناسبی برای برداشتن لوزه است. …

در كودكان دارای حساسیت (آلرژی) عمل جراحی لوزه نباید در ماههای تابستان انجام شود. ولی برای كودكان سالم و بدون حساسیت، ماههای خرداد تا شهریور، زمان مناسبی برای برداشتن لوزه است. جراحی لوزه و آدنوئید در بین سایر جراحی هایی كه توسط بیهوشی عمومی صورت می گیرد، خطری ندارد و باید مراقب عوارض پس از عمل بود. نكته مهمی كه در مورد لوزه های دائم الچرك وجود دارد این است كه نباید تصور كرد لوزه كودك ما بدون جراحی، التیام پیدا می كند. عفونت مزمن لوزه هایی كه دائماً چرك می كنند، خطرناك است و حتماً باید جراحی شود تا كودك، درمان شود. چرا كه تكرار چركین شدن وعفونتی بودن لوزه بیمار، می تواند منجر به انسداد راه تنفس، تغییر وضعیت در صورت، دردهای پیاپی گلو و عفونت چركین گوش شود.