ملکول‌هائی که قادرند از سلول‌های بنیادین, ماهیچه قلب بسازند

ملکول‌های کوچکی وجود دارند که قادرند از سلول‌های اولیه ریشه‌ای یا همان سلول‌های بنیادی, سلول‌های ماهیچه قلب بسازند. به طور طبیعی سلول‌ها در طی نمو طویل شده و بر تعدادشان افزوده …

ملکول‌های کوچکی وجود دارند که قادرند از سلول‌های اولیه ریشه‌ای یا همان سلول‌های بنیادی, سلول‌های ماهیچه قلب بسازند. به طور طبیعی سلول‌ها در طی نمو طویل شده و بر تعدادشان افزوده می‌شود.

این سلول‌ها به انواع سلول‌های تمایز یافته (تخصصی) تبدیل شدند. در واقع ژن مورد نظر پروتئین لوسیفراز را تولید می‌کند و در نهایت این پروتئین باعث تبدیل سلول‌های سرطانی به سلول‌های تخصصی می‌گردد. تعدادی از ملکول‌ها قادرند باعث تمایز سلول‌های سرطانی به سلول‌های قلبی شوند. که یکی از این ملکول‌ها به نام کاردیوژنول نامگذاری شده است. بیش از نیمی از سلول‌های بنیادی به سلول‌های ماهیچه قلب تمایز داده شده است.