خورشید ستاره ای زرد رنگ با اندازه متوسط است که فاصله آن از زمین به مقدار ۹۳،۰۲۶،۷۲۴ مایل ( ۰۰۰/۶۸۰ /۱۴۹ کیلو متر یا یک واحد نجومی ) است نزدیکترین فاصله زمین تا خورشید ( نزدین ) در حدود …

خورشید ستاره ای زرد رنگ با اندازه متوسط است که فاصله آن از زمین به مقدار ۹۳،۰۲۶،۷۲۴ مایل ( ۰۰۰/۶۸۰ /۱۴۹ کیلو متر یا یک واحد نجومی ) است نزدیکترین فاصله زمین تا خورشید ( نزدین ) در حدود ۲ ژانویه هر سال است در این هنگام فاصله ای برابر با ۴/۹۱ میلیون مایل ( ۱/۱۴۷ میلیون کیلومتر ) بین آنها وجود دارد دورترین فاصله زمین تا خورشید ( اوج ) در حدود ۲ جولای هر سال است در این هنگام فاصله ای برابر با ۸/۹۴ میلیون مایل ( ۶/ ۱۵۲ میلیون کیلومتر ) بین آنها وجود دارد .