لكه سفیده تخم مرغ را هرگز با آب گرم نشویید، زیرا لكه ثابت می‌ماند. بلكه برای از بین بردن آن، محل لكه را با آب سرد ، كاملاً بشویید.

لكه سفیده تخم مرغ را هرگز با آب گرم نشویید، زیرا لكه ثابت می‌ماند. بلكه برای از بین بردن آن، محل لكه را با آب سرد ، كاملاً بشویید.