نکاتی برای مثبت اندیش بودن

اگر می خواهید مثبت اندیش باشید کافی است نکات زیر را فراموش نکنید.

مثبت اندیشیدن آدمی را در رسیدن به اهداف زندگی یاری می کند و سبب افزایش شور ، نشاط و کارآمدی و سازندگی می شود. به گزارش خبرآنلاین، برای رشد و گسترش نگرش مثبت به آینده در خود باید:

۱ - جایگاه های سودمند و خوشایند را در ذهن خود مجسم کنید.

۲ - هنگام سخن گفتن از واژگان مثبت بهره ببرید.

۳ - همواره کوشش کنید اندیشه های منفی و خطا را از ذهن خود دور کنید.

۴ - به جنبه های مثبت و سازنده زندگی تان نگاه کنید.

۵ - با دارندگان اندیشه های مثبت، رفت و آمد کنید.

۶ - از فیلم ها و داستان های الهام بخش سود جویید.

۷ - آن چیزی را در ذهن خود ببینید که دوست دارید رخ دهد.

۸ - بیاموزید که بر اندیشه های خودتان چیره باشید.

۹ - کارهایی را در ذهن خود تکرار کنید که در شما انگیزه می آفریند.

۱۰ - تمرکز و مراقبه را بیاموزید و تمرین کنید.

۱۱ - مهارت شاد بودن و شاد زیستن را بیاموزید.

۱۲ - توجه داشته باشید که حتی برداشتن یک گام به سوی مثبت اندیشی، سبب رفتارهای نو و شادی آفرین در زندگی تان می شود.

۱۳ - ورزش را فراموش نکنید.

۱۴ - به خنده و خوشی اهمیت بدهید.

۱۵ - به جای ناتوانایی های تان، توانمندی های تان را ببینید.

۱۶ - در برابر ناداشته های تان، داشته های تان را ببینید.

۱۷ - در کنار نگاه واقع بینانه به زندگی، منفی بافی را از خودتان دور کنید.

۱۸ - باور به « نمی توانم » را فراموش کنید.