علامتهای مهم پایین افتادن قند خون عبارتند از :
لرزش
عرق کردن
سستی زانوها
تپش قلب
رنگ پریدگی
اختلال در بینایی

علامتهای مهم پایین افتادن قند خون عبارتند از :

لرزش

عرق کردن

سستی زانوها

تپش قلب

رنگ پریدگی

اختلال در بینایی