تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی براساس نور مورد نیاز

به طور کلی گیاهان را براساس مقدار نور لازم برای رشد به سه دسته تقسیم می کنند.
۱. گیاهان آفتاب دوست- آن دسته از گیاهانی را شامل می شود که در نور کامل خورشید رشد می کنند. (نور مستقیم)
۲. …

به طور کلی گیاهان را براساس مقدار نور لازم برای رشد به سه دسته تقسیم می کنند.

۱. گیاهان آفتاب دوست- آن دسته از گیاهانی را شامل می شود که در نور کامل خورشید رشد می کنند. (نور مستقیم)

۲. گیاهان آفتاب-سایه دوست- گیاهانی که در نور کم رشد می کنند.(نور فیلتر شده)

۳. گیاهان سایه دوست- گیاهانی هستند که در محیط های روشن رشد می کنند. (نور غیرمستقیم)

دسته اول شامل بیشتر گیاهان زراعی و باغی و درختان و درختچه هاست. در این حالت نور خورشید باید بدون هیچ مانعی به گیاه برسد. در میان گیاهان زینتی فقط برخی از گیاهان گلدار و درختچه های زینتی در این گروه قرار می گیرد. دسته دوم گیاهانی است که نور باید پس از عبور از یک پرده نازک یا شیشه به گیاه بتابد تا با این عمل مقدار و کیفیت نور تغییر یابد. دسته سوم شامل اکثر گیاهان برگی آپارتمانی می شود؛ کافی است نور خورشید فضای داخل اتاق را روشن کند تا گیاه در همین فضای روشن رشد کند.