یكی از حقوق مهم شوهر بر زن خوب شوهرداری زن است، به گونه ای كه مرد هرگز نیاز به زن دیگری پیدا نكند و آنچه كه آسایش اوست توسط زن در محیط منزل یا هرجایی كه شوهر صلاح بداند، تامین شود. …

یكی از حقوق مهم شوهر بر زن خوب شوهرداری زن است، به گونه ای كه مرد هرگز نیاز به زن دیگری پیدا نكند و آنچه كه آسایش اوست توسط زن در محیط منزل یا هرجایی كه شوهر صلاح بداند، تامین شود. شاید بسیاری از افراد، خوب شوهرداری وخوب خانه داری را كاری آسان و فرعی بدانند و همواره سعی بر این داشته باشند كه تعهد زن را ازتوجه كامل به شوهر و خانه به سمت مسائل دیگری؛ نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی معطوف دارند و این آغاز دلسردی شوهر از همسرش وسستی پیمان عاطفی زن و شوهر است. البته هستند زنانی كه نقش موثری در مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارند، اما آنان خوب می دانند كه مهم، توجه شوهر بدانها و تامین خواسته های او و حفظ محیط منزل است. در روایات و متون دینی اسلام، خوب شوهرداری زن در حد جهاد با مال و جان مردان و جهاد فی سبیل ا... تعریف شده است.

از امام باقر (ع) روایت است: «خداوند بر مردان و زنان، هر دو جهاد نوشته است، جهاد مرد بذل مال و جان است تا در راه خدا كشته شود و جهاد زن آن است كه بر غیرت و ناراحتی های شوهر صبر كند».

در مستدرك، ج ۱۴، ص ۲۴۶ نیز آمده است كه: قطب راوندی در لب اللباب از حضرت علی (ع) نقل كرده است: «جهاد زن ، خوب شوهرداری برای شوهر است». خوب شوهرداری دارای معانی وسیعی است كه مصادیق و موارد زیادی را شامل می شود ونمی توان همه آن موارد را مورد بررسی جزیی وموردی قرار داد، اما علاوه بر مورد اطاعت زن از شوهر، كه در مبحث قبل بدان پرداختیم، خوب شوهرداری به معنای جلب توجه و نظرشوهر، منهای اطاعت محض نیز مدنظر تعالیم اسلامی است. هر گونه رفتار و گفتار زن بدون آن كه شوهر خواسته یا دستوری داشته باشد، دررسیدن به این مهم حائز اهمیت است و بعضی ازاین موارد در متون روایی بیان شده است. پیامبر اسلام (ص) فرموده است: حق مرد برزن این است كه برایش چراغ روشن كند، طعام خوب تهیه كند، تا در در حیاط به استقبالش بشتابد، به او خوش آمد گوید، ظرف آب و حوله بیاورد، دست او را بشوید و جز به خاطر دلیل شرعی، خود را از شوهر منع نكند. در جعفریات از حضرت رسول (ص) نقل شده است كه حضرت فرمود: «حج، جهاد هر ضعیفی است و جهاد زن خوب شوهرداری است».

بنابراین زن خانه دار كه عمر خود را در تربیت فرزند و تامین خواسته های شوهر صرف می كند، همانند مجاهدی است كه در راه خدا با مال وجانش جهاد می كند. این مفهوم و معنی درروایات، عظمت كار خانمهایی را كه به فكرخانه داری و در نتیجه شوهرداری خوب هستند، نشان می دهد و آنان نباید نگران این باشند كه خدای نكرده كار ساده و پیش پا افتاده ای انجام می دهند كه هیچ گونه افتخار دنیوی و اخروی ندارد; بلكه ارزش كار زنهایی كه محیط خانه را سامان می دهند و خوب شوهرداری می كنند، مطابق نص صریح روایات اسلامی جهاد در راه خداست. از این رو زنان باید به خود مباهات كنند كه خشنودی خداوند را در سایه خوب شوهرداری و تامین خشنودی شوهر فراهم می سازنند و پاداش مجاهدان فی سبیل ا... را می برند. از نظر اسلام كسب خیر دنیا و آخرت برای زنان خانه دار، كه كمتر در عالیتهای اجتماعی نقش دارند، در اثر خوب شوهرداری و تربیت فرزندان صالح تامین می شود و برای آنها جای هیچ گونه غبطه خوردن نسبت به فعالیت‌های خارج از منزل نیست.

دکتر احمد اسماعیل تبار