مجله تجارت

مجله تجارت به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر اسلامی در تهران تأسیس و شماره اول آن با چاپ سربی در مطبعه نور الله باروخیان واقع در خیابان ناصریه تهران در ۳۲ صفحه به قطع کوچک در …

مجله تجارت به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتر اسلامی در تهران تأسیس و شماره اول آن با چاپ سربی در مطبعه نور الله باروخیان واقع در خیابان ناصریه تهران در ۳۲ صفحه به قطع کوچک در آبان ۱۳۰۶ هـ.ش منتشر شده است. مجله تجارت با آنکه در سال اول عنوان ماهانه داشته ولی در عمل گاهی هر دو ماه یک بار نشر یافته چنانچه شماره ۸ سال اول در مهر ماه ۱۳۰۷ منتشر گردیده و سال اول به شماره ۱۲ مورخ اسفند ۱۳۰۷ هـ .ش خاتمه یافته است.مجله تجارت درروی جلد آن به این صورت معرفی می شود: "مجله تجارت حامی تجارت و اقتصاد ملی، طرفدار اجناس وطنی و ازدیاد صادرات و پشتیبان صنایع ایران و رهنمای وارد کنندگان کارخانجات است."مندرجات این مجله چنان که از اسم آن نیز بر می آید بیشتر مربوط به امور تجاری و اقتصادی و پیشنهاداتی است که موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می شود. مقاله افتتاحی مجله با این جملات شروع می شود: "انقلابات و تغییراتی که در دنیا روی می دهد در اثر افکار بزرگان جامعه است که به جامعه تقدیم و به میزان لیاقت صاحبان افکار و جامعه در میان توده به تندی یا کندی به موقع عمل گذاشته می شود. این افکار اگر توأم با حزم، بصیرت، شهامت، عشق و عقیده باشد موجب فتح خوشبختی وگرنه به زیان صاحب فکر و خسران جامعه تمام خواهد شد.

هادیان طریق مانند پهلوانانی که وارد میدان عمل می شوند باید به تمام اسرار و رموز کار آگاه و به وضعیت و موقعیت احاطه داشته باشند تا غالب و گرنه مغلوب و کوشش بیهوده خواهد بود. میدانی را که ما امروز خالی دیده و وارد آن می شویم میدان تجارت و اقتصاد است که یک میدان فقیر و بی بهره و در عین حال پر زحمت و خطرناک ..."‏چنان که از مقدمه فوق الذکر بر می آید منظور از تأسیس مجله تجارت اصلاح طرق تجارت و صنعت و نشان دادن روش استفاده از منابع اقتصادی است و از این رو مندرجات دوره سه ساله مجله تجارت عبارت از مطالب مربوط به اقتصادیات کشور ایران و کشور های دیگر دنیا است و چون دکتر اسلامی موسس و ناشر مجله از واقفین به امور تجارت و اقتصاد بوده حتی به اظهار نامبرده در یکی از شماره های مجله هنگامی که عهده دار نشر مجله بوده نمایندگی سه هزار تجارتخانه و شرکت های مهم در کشور های اروپایی و آمریکایی و آسیایی را داشته است.

لذا از جریانات امور اقتصادی و تجارتی دنیا آگاه بوده و در هر شماره مجله ضمن مقاله طرز بهترین راه استفاده از تجارت را برای تجار و خوانندگان شرح داده است و این مزایا باعث گردیده که مجله تجارت میان تجار و علاقه مندان به امور اقتصادی رونقی بسزا پیدا کند و چنان که در شماره ۱۵ سال دوم آگهی نموده در مقابل طبع یک هزار جلد، عده مشترکین پر شده و برای سال دوم دیگر مشترک قبول نمی شود.‏سال دوم و یا دوره دوم مجله تجارت با شماره ۱۳ شروع و در تاریخ مرداد ۱۳۰۸ منتشر شده است.

در سال دوم مختصر تغییری در قطع و تعداد صفحات به وجود آمده یعنی صفحات به ۲۴ کاهش یافته است. سال سوم و یا دوره سوم مجله که آخرین سال انتشار مجله نیز می باشد، جمعا چهار شماره منتشر شده که هر یک دو شماره می باشد.

شماره ۳ و ۴ این سال که دارای شماره های مسلسل ۲۷ و ۲۸ است، دیر تر از موعد مقرر یعنی متعلق به آذر و دی ماه ۱۳۱۰ در چهل صفحه با چاپ سربی نشر یافته است. شماره های ۷ و ۸ دوره سوم دارای شماره های مسلسل ۳۱ و ۳۲ متعلق به شهریور و مهر ۱۳۱۱ انتشار یافته است و این دو شماره آخرین شماره هایی است که از مجله تجارت منتشر شده است.‏

سمیرا افراسیابی