عفو و گذشت

در دادن کیفر گناه شتاب مکن و میان این دو جایی برای بخشش بگذار.
امام علی(ع)

وقتی که به دشمن خود غلبه یافتی عفوش کن. به شکرانه اینکه براو چیره گشته‌ای.
امام علی(ع)

عذر کسی را که از تو …

در دادن کیفر گناه شتاب مکن و میان این دو جایی برای بخشش بگذار.

امام علی(ع)

وقتی که به دشمن خود غلبه یافتی عفوش کن. به شکرانه اینکه براو چیره گشته‌ای.

امام علی(ع)

عذر کسی را که از تو پوزش می‌خواهد بپذیر.

امام علی(ع)

عفو در قدرت، نشانه دلیری است.

ابوعلی سینا

هرکه به زیردستان نبخشاید، به جور زیر دستان گرفتار‌آید.

سعدی شیرازی

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است.

دیل کارنگی

زنهار کسی با کسی به سزای بدی، بدی نکند.

حضرت عیسی (ع)

تنها طریق انتقام گرفتن از دشمن، فضل و کرم است.

افلاطون

بهترین بذل آن است که سائل بی‌ذلت سئوال به حاجت خود برسد.

جالینوس