سنگ جید

جید سنگی مناسب برای تمرکز است که شادی عمیقی در روح ایجاد می‌کند و باعث احساس صلح می‌شود. جید علاوه بر ماه تیر، سنگ متولدین ماه‌های مهر، بهمن و اسفند می‌باشد.
سنگ جید از سلیکات …

جید سنگی مناسب برای تمرکز است که شادی عمیقی در روح ایجاد می‌کند و باعث احساس صلح می‌شود. جید علاوه بر ماه تیر، سنگ متولدین ماه‌های مهر، بهمن و اسفند می‌باشد.

سنگ جید از سلیکات کلسیم و منیزیم تشکیل می‌شود، با آهن و کروم ترکیب شده و رنگ سبز آن از این عناصر تشکیل شده است. نوسانات آرام‌بخش و موزون جید باعث تعادل در تمامی اعضای بدن می‌شود و سیستم ایمنی بدن را نیرو می‌بخشد. پیشینیان جید را سنگی مقدس می‌دانستند و آن را مایه خوش شانسی به حساب می‌آوردند.