چگونه به خدا نزدیک شویم؟

راز زندگی تازه ، عشق به خداست . این عشق هر چه افزونتر باشد ، بیشتر رشد می کند .
در یک زمان نمی توان خدمتگزار دو سرور بود . تصمیم بگیرید : خدا یا دنیا ؟
هر آنچه را که با پلیدی و بدی به دست …

راز زندگی تازه ، عشق به خداست . این عشق هر چه افزونتر باشد ، بیشتر رشد می کند .

در یک زمان نمی توان خدمتگزار دو سرور بود . تصمیم بگیرید : خدا یا دنیا ؟

هر آنچه را که با پلیدی و بدی به دست آورده اید صرف خدمت به فقرا کنید .

هر کسی را که به شما بدی کرده است ؛ ببخشید ، حتی پیش از آن که طلب بخشایش کند .

هر کاری که انجام می دهید ، برای عشق به خدا باشد . هر اندیشه و کلامی را که به زبان می آورید و هر نفسی که می کشید به خدا تقدیم کنید .

با خداوند هر چه بیشتر ارتباط بر قرار کنید .

با تمام افرادی که با شما در تماس هستند ، با مهربانی رفتار کنید .

تا آنجا که می توانید به افراد بیشتری یاری رسانید تا بار سنگین خود را حمل کنند . مذهب انسان ، مذهب خدمت است . بیایید تا آنجا که می توانید به شیوه های بسیار ، در موارد بسیار به افراد بی شمار خدمت کنید .

غلامحسین ریاحی