۱- كادر ثابت اعم از انتظامی و كارمندی

۲- افسری

۳- درجه داری

۴- كارمند علمی

۵- كارمند فنی تجربی

۶- پیمانی