۱- كادر ثابت اعم از انتظامی و كارمندی
۲- افسری
۳- درجه داری
۴- كارمند علمی
۵- كارمند فنی تجربی
۶- پیمانی

۱- كادر ثابت اعم از انتظامی و كارمندی

۲- افسری

۳- درجه داری

۴- كارمند علمی

۵- كارمند فنی تجربی

۶- پیمانی