اسامی ستارگان

در نقشه های دقیق، ستارگان را با روش بایر نامگذاری کرده اند. در سال ۱۶۰۳، بایر ستاره شناس آلمانی، روش جدیدی را برای نامگذاری ستارگان ابداع کرد. او، صورتهای فلکی را با نامهای …

در نقشه های دقیق، ستارگان را با روش بایر نامگذاری کرده اند. در سال ۱۶۰۳، بایر ستاره شناس آلمانی، روش جدیدی را برای نامگذاری ستارگان ابداع کرد. او، صورتهای فلکی را با نامهای لاتین و ستارگان هر صورت فلکی را با حروف الفبای یونانی مرتب نمود. بدین معنی که نورانی ترین ستاره هر صورت فلکی با اولین حرف الفبای یونانی یعنی آلفا ، دومین ستاره نورانی با دومین حرف الفبای یونانی یعنی بتا و ... نامگذاری می شوند. برای مثال، منظور از اتا- دجاجه، هفتمین ستاره از نظر نورانیت در صورت فلکی دجاجه است. گاهی ستارگان یک صورت فلکی آنقدر زیاد است که الفبای یونانی، کفاف نامگذاری آنها را نمی دهد. در این صورت، با پایان گرفتن الفبای یونانی از اعداد استفاده می گردد.

ستاره شناس فرانسوی، شارل مسیه (۱۷۳۰-۱۸۱۳) شهرت او به خاطر فهرست کردن ۱۰۳ جرم آسمانی است که به نام خود او اجرام مسیه نامیده می شودو همچنین گودالی در کره ماه به افتخار او نامگذاری شده است.

نویسنده : مینا جعفرزاده