سخنان بزرگان

▪ هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می‌نمودند.
آرتور شوپنهاور
▪ آیا زندگی آنقدر عزیز و صلح آنقدر …

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می‌نمودند.

آرتور شوپنهاور

آیا زندگی آنقدر عزیز و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود؟

پاتریک‌هانری