آخرت طلبی

مادام که چشم بر این متاع بی‌قدر و این دنیای پست، دوخته داری، بدان که معامله تو با زیان همراه، و اساس حیات معنویت همعنان تباهی است.
و روی تو در قیامت عبوس خواهد بود و گمان مبر که …

مادام که چشم بر این متاع بی‌قدر و این دنیای پست، دوخته داری، بدان که معامله تو با زیان همراه، و اساس حیات معنویت همعنان تباهی است.

و روی تو در قیامت عبوس خواهد بود و گمان مبر که زیرکانه عمل می‌کنی.

پس از این خانه هلاکت، پهلو تهی کن و روی به سوی خانه آخرت نما تا روی تو خرم گردد و دیده‌ات به سوی پروردگار ناظر و روشن شود.

شیخ‌حسنعلی اصفهانی، نشان از بی‌نشانها، ج۱، ص۱۱۰