۱- حضور مالك به همراه شناسنامه یا وكیل قانونی وی
۲- ارائه سند مالكیت شناسنامه خودرو
۳- ارائه گواهی عدم خلافی از اجرائیات
۴- ارائه مفاصا حساب عواض شهرداری
۵- ارائه بیمه نامه معتبر …

۱- حضور مالك به همراه شناسنامه یا وكیل قانونی وی

۲- ارائه سند مالكیت شناسنامه خودرو

۳- ارائه گواهی عدم خلافی از اجرائیات

۴- ارائه مفاصا حساب عواض شهرداری

۵- ارائه بیمه نامه معتبر شخص ثالث

۶- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی

توضیح : هرگاه كارت مشخصات یا پلاك اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالك وسیله نقلیه موظف است ضمن اعلام به مقامات صلاحیت دار حداكثر ظرف ۴۸ ساعت شخصا یا بوسیله نماینده خود اخذ المثنی كارت یا پلاك جدید به راهنمای و رانندگی مراجعه نماید .