۱- حضور مالك به همراه شناسنامه یا وكیل قانونی.
۲- ارائه سند مالكیت و كارت خودرو
۳- درج دوبار آگهی مبنی بر فقدان شناسنامه خودرو در یكی از روزنامه كثیر الانتشار به فاصله ۱۵ روز
۴- …

۱- حضور مالك به همراه شناسنامه یا وكیل قانونی.

۲- ارائه سند مالكیت و كارت خودرو

۳- درج دوبار آگهی مبنی بر فقدان شناسنامه خودرو در یكی از روزنامه كثیر الانتشار به فاصله ۱۵ روز

۴- ارائه گواهی عدم خلاف از واحد اجرائیات

۵- ارائه مفاصا حساب عوارض شهرداری

۶- ارائه بیمه نامه معتبر شخص ثالث

۷- بازدید خودرو توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی

۸- اخذ تعهد كتبی مبنی بر كشف فساد احتمالی