معرفی بازی های بومی محلی و سنتی خراسان شمالی

● چلی آقاج (چوچلک) نوع اول
▪ شرح بازی: این بازی که از دیرباز در کشور ما به طور محلی انجام می شود، متشکل از دو گروه بازیکن است که تعداد افراد دو گروه می تواند متغیر باشد.بازی این گونه …

چلی آقاج (چوچلک) نوع اول

شرح بازی:

این بازی که از دیرباز در کشور ما به طور محلی انجام می شود، متشکل از دو گروه بازیکن است که تعداد افراد دو گروه می تواند متغیر باشد.بازی این گونه آغاز می شود که ابتدا دو آجر طوری کنار هم قرار داده می شود که چوب را بتوان روی آجرها قرار داد، سپس از دو گروه یک گروه با توافق با پرتاب سکه، به عنوان گروه آغاز کننده بازی کنار آجرها می رود و هم چنین دو گروه با توافق، عددی را در نظر می گیرند که هر یک از گروه ها زودتر به آن امتیاز دست پیدا کند، برنده می شود. اعضای گروه دیگر مقابل آن ها در فاصله ای دورتر قرار می گیرند تا بتوانند بعد از پرتاب چوب کوچک آن را در هوا بگیرند. یکی از اعضای گروه پرتاب کننده، چوب کوچک را روی آجرها قرار می دهد و چوب بزرگ را زیر چوب کوچک می گذارد و آن را تا حد توان پرتاب و از آجرها دور می کند. اگر گروه مقابل چوب را در هوا بگیرد، جای دو گروه عوض می شود ولی اگر نتواند آن را بگیرد، از همان جا که چوب روی زمین افتاده است، باید طوری آن را پرتاب کند که به چوب بزرگ که روی آجرها قرار گرفته است اصابت کند؛ در صورت برخورد چوب ها با یکدیگر، جای دو گروه عوض می شود.

اما در صورت اصابت نکردن، فاصله بین چوب کوچک تا آجرها را توسط چوب بزرگ اندازه می گیرند و ملاک امتیاز، تعداد چوب هایی است که روی زمین تا رسیدن به چوب کوچک اندازه زده می شود. هر گروه که بتواند به امتیاز مورد نظر برسد به عنوان برنده معرفی می شود. در این مرحله، هر یک از اعضای گروه برنده، چوب کوچک را در دست چپ و چوب بزرگ تر را در دست راست می گیرد و به زیر چوب کوچک تر می زند تا چوب کوچک مقداری به هوا پرتاب شود، به همین شکل باید چوب کوچک را بزنند تا به زمین نیفتد.تعداد دفعات هر چه بیشتر باشد بهتر است، همه افراد گروه برنده این کار را انجام می دهند و پرتاب ها را با هم جمع می کنند. در مرحله بعدی گروه برنده از کنار آجرها به تعداد پرتاب های خود چوب کوچک را از آجرها دور می کند و گروه بازنده باید این مسافت را زو بکشد. در زو کشیدن تمام گروه باید همکاری کنند به طوری که اگر نفر اول مسیر را زو بکشد و در بین راه نفسش قطع شود نفر بعدی باید از همان جا زو بکشد تا این مسیر تمام شود. هر یک از اعضای گروه تنها یک بار می توانند زو بکشند، اگر موفق شدند مسیر را به اتمام برسانند در بازی بعدی صاحب چوب ها می شوند و آغاز کننده بازی خواهند بود در غیر این صورت بازی همان گونه تکرار می شود.