شکر نعمت

شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند
شکر تنها گفتن الحمد نیست
شرح این مطلب بیانی گفتنیست
شکر نعمت بذل آن نعمت بود شکر عزت رافت و رحمت بود
چیست دانی مر تو را شکر زبان
ذکر …

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

شکر تنها گفتن الحمد نیست

شرح این مطلب بیانی گفتنیست

شکر نعمت بذل آن نعمت بود شکر عزت رافت و رحمت بود

چیست دانی مر تو را شکر زبان

ذکر قرآن و نماز ای خوش لسان

شکر چشمت دیدن هر دیدنی است

شکر گوش امساک از نشنیدنی است