شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

شکر تنها گفتن الحمد نیست

شرح این مطلب بیانی گفتنیست

شکر نعمت بذل آن نعمت بود شکر عزت رافت و رحمت بود

چیست دانی مر تو را شکر زبان

ذکر قرآن و نماز ای خوش لسان

شکر چشمت دیدن هر دیدنی است

شکر گوش امساک از نشنیدنی است