۱- حداقل سال ۱۸ سال تمام
۲- قبول شدن در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی
۳- قبول شدن در آزمون رانندگی با موتور سیكلت
۴- انجام معاینات جسمی مورد تایید بهداری ناجا
مدارك مورد نیاز …

۱- حداقل سال ۱۸ سال تمام

۲- قبول شدن در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

۳- قبول شدن در آزمون رانندگی با موتور سیكلت

۴- انجام معاینات جسمی مورد تایید بهداری ناجا

مدارك مورد نیاز

۱- در دست داشتن اصل شناسنامه عكس دار

۲- چهار قطعه عكس ۴ در ۳ رنگی یا سیاه و سفید تمام رخ

۳- ارائه كارت پایان خدمت و یا مدارك قانونی حاكی از روشن شدن وضعیت نظام وظیفه برای متولدین ۱۳۳۸ به بالا

۴- فیش بانكی به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال بابت عوارض به حساب جاری وزارت كشور به شماره حساب ۰۹/۷۴۱ مربوط به خزانه داری كل

۵- فیش بانكی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت عوارض به حساب وزارت دارایی به شماره حساب ۹۰۰۱۱ نزد بانك ملی شعبه شهرك آزمایش

۶- فیش بانكی به مبلغ ۸۰۰۰ ریال بابت معاینات جسمی به حساب بهداری ناجا به شماره حساب ۹۴۰۱۰ نزد بانك ملی شعبه حساب های دولتی

۷- قبض نقدی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال بابت در اختیار قرار دادن موتور سیكلت جهت آزمون عملی كه در محل آزمون در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد .

توضیح ۱ : متقاضی باید قسمت رسیدگی برای پرداخت كننده فیشهای مذكور را به متصدیان امر آزمون ارائه نماید

توضیح ۲: درصورت هر بار تجدید آزمون آیین نامه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و هر بار تجدید آزمون در مرحله آزمون عملی به مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب ۰۹/۷۴۱ وزارت كشور و فیش آن ارائه گردد .

توضیح ۳ : فیش های یاد شده قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران می باشد .