هرس بار دهی

● هرس باردهی درختان میوه به چه عواملی بستگی دارد؟
۱) خواص ارثی رشد درخت
۲) ریزی و درشتی میوه
۳) عادت گلدهی وتشکیل میوه روی شاخه ها
میوه های ریز را باید کمتر هرس کنیم. مثل : آلبالو،گیلاس …

هرس باردهی درختان میوه به چه عواملی بستگی دارد؟

۱) خواص ارثی رشد درخت

۲) ریزی و درشتی میوه

۳) عادت گلدهی وتشکیل میوه روی شاخه ها

میوه های ریز را باید کمتر هرس کنیم. مثل : آلبالو،گیلاس و بادام ...

درختانی که رشد رویشی بالائی دارند باید هرس باردهی کمتر شوند.

ریزی و درشتی میوه در میزان هرس باردهی دخالت مستقیم دارد .

یعنی:

ـ میوه های ریز شدت هرس کمتر

ـ میوه های درشت هرس بیشتری را تحمل می کنند .

عادت گلدهی در درختان میوه شدت میزان هرس درختان را تعیین و تنظیم می کنند .

بطور کلی گلدهی در درختان میوه به حالات زیر انجام می شود :

۱) گلدهی و تشکیل میوه روی شاخه های رشد جاری (انگورو کیوی)

۲) گلدهی روی شاخه های یک ساله (هلو و شلیل)

۳) گلدهی روی شاخه های چند ساله ( سیب ،گلابی و گیلاس)

ترتیب هرس باردهی به شرح ذیل می باشد :

ـ شدید ترین هرس روی

ـ انگور و کیوی

ـ هلو و شلیل

ـ سیب و گلابی (سیخک داران ،میوه درشت )

ـ آلبالو و گیلاس (سیخک داران میوه ریز )

نکته

درختانی از قبیل مرکبات و گردو نیاز به هرس باردهی سالانه ندارند.

در درخت هلو به علت تشکیل میوه روی شاخه های یک ساله بهتر است هرس را شدید تر کنیم تا شاخه های یک ساله کافی جهت تولید میوه بدست آید .

هرس شاخه های درخت در زمستان به دو صورت انجام می پذیرد :

۱) سرزنی شاخه

۲) شاخه زنی

سرزنی:

عبارت است از قطع مختصر نوک شاخه جهت تولید شاخه های جدید .

شاخه زنی:

عبارت است از شاخه زنی کامل یک شاخه از محل رویش یا اانشعاب آن روی درخت .

مهم

ـ چنانچه شاخه از ته و مماس بر تنه بریده نشود قسمت باقیمانده مهمیز یا ناخنک می زند.

ـ قسمت باقیمانده پس از مدتی می میرد و راه نفوذ آفات چوب خوار و بیماریهای قارچی و باکتری را به سمت گیاه باز می کند.

ـ مهمیزها بایستی از ته قطع شده و روی محل برش را با چسب هرس آغشته کنیم .

هرس گل میوه (تنک کردن)

این نوع هرس که با کم کردن تعداد گل و میوه انجام می پذیرد به هدف کنترل باردهی درخت و جلوگیری از پدیده سال آوری انجام می پذیرد.

سال آوری

عبارت است از تولید ، محصول زیاد در یک سال و کمبود یا عدم تولید محصول در سال بد را می گویند . مثل گردو، خرمالو، سیب و پسته .

سعید لسانی

منبع: منم کشاورز نویسنده مهندس یدالله ظروفی - تولیدات گیاهی