به یک سوال بسیار ساده جواب دهید تا متوجه شوید سمت راست مغزتان خوب کار می‌کند ؟

کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید...
جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟
۱۶، ....... ، ۱۰۰۰ ، ۱۵ ، ........ ، ۲۰ ، ۱۰
عجله نکنید!
کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی …

کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید...

جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟

۱۶، ....... ، ۱۰۰۰ ، ۱۵ ، ........ ، ۲۰ ، ۱۰

عجله نکنید!

کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید

نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست!

برای دیدن جواب صحیح بروید پایین.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۱۶، ۶۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵ ، ۳ ، ۲۰ ، ۱۰

ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزه!!

راستی اون قضیه‌ی سمت راست مغز رو هم جدی نگیرید!