علی محمد حق‌شناس در سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی از بیت آیت الله حق‌شناس در جهرم به دنیا آمد.

وی تا پایان نهم قدیم در جهرم گذراند و دیپلم ادبی را از دبیرستان نمازی شیراز اخذ کرد.

حق‌شناس از دانشسرای عالی تهران (دانشگاه تربیت معلم) در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت بعد از آن عازم انگلستان شد و از دانشگاه لندن در رشته زبان شناسی و آواشناسی همگانی دکترا گرفت.

وی در سال ۱۳۵۲ به ایران آمد. نخست در دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی) و بعد در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.

حق‌شناس متخصّص زبان شناسی و آواشناسی است و به ادبیات و مسائل نظری ادبی تعلّق خاطر بسیار دارد.

وی در هر دو زمینه یاد شده می‌خواند و می‌نوشنت آواشناسی، بازگشت دیالکتیک، بودا، تاریخ مختصر زبان شناسی، تولستوی، رمان به روایت رمان نویسان، زبان(دو اثر ترجمه‌ای از آثار بلومفیلد و ساپیر) فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی، مقالات ادبی ـ زبان شناختی و وطن فروش از آثار تاًلیفی و ترجمه‌ای وی محسوب می‌شود.

کتاب"فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی "وی که با همکاری دکتر حسین سامعی و نرگس انتخابی در سال ۱۳۸۰ تاًلیف شد در بیستمین دوره انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

استاد حق شناس از نوجوانی شعر می سروده و در اشعارش تخلص حق شناس برگزیده بود.

علی محمد حق شناس ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به علت بیماری در بیمارستان درگذشت.

برخی از آثار دکتر علیمحمد حق شناس

آواشناسی/ انتشارات آگاه، ۱۳۵۶

بازگشت دیالکتیک/ تألیف / انتشارات آگاه، ۱۳۵۸

بودا/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۲

تاریخ مختصر زبان شناسی/ ترجمه/ نشر مرکز، ۱۳۷۰

تولستوی/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۱

رمان به روایت رمان نویسان/ ترجمه/ نشر مرکز، ۱۳۷۰

زبان/ ترجمه/ اثر ساپیر، سروش، ۱۳۷۶

زبان/ ترجمه/ اثر بلومفیلد، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹

سروانتس/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۳

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی

مقالات ادبی ـ زبان شناختی/ تألیف/ انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۰

وطن فروش/ ترجمه/ نشر مرکز