علی‌ محمد حق‌شناس ۱۳۱۹ ۱۳۸۹

علی محمد حق‌شناس در سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی از بیت آیت الله حق‌شناس در جهرم به دنیا آمد.
وی تا پایان نهم قدیم در جهرم گذراند و دیپلم ادبی را از دبیرستان نمازی شیراز اخذ کرد.
حق‌شناس …

علی محمد حق‌شناس در سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی از بیت آیت الله حق‌شناس در جهرم به دنیا آمد.

وی تا پایان نهم قدیم در جهرم گذراند و دیپلم ادبی را از دبیرستان نمازی شیراز اخذ کرد.

حق‌شناس از دانشسرای عالی تهران (دانشگاه تربیت معلم) در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت بعد از آن عازم انگلستان شد و از دانشگاه لندن در رشته زبان شناسی و آواشناسی همگانی دکترا گرفت.

وی در سال ۱۳۵۲ به ایران آمد. نخست در دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی) و بعد در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.

حق‌شناس متخصّص زبان شناسی و آواشناسی است و به ادبیات و مسائل نظری ادبی تعلّق خاطر بسیار دارد.

وی در هر دو زمینه یاد شده می‌خواند و می‌نوشنت آواشناسی، بازگشت دیالکتیک، بودا، تاریخ مختصر زبان شناسی، تولستوی، رمان به روایت رمان نویسان، زبان(دو اثر ترجمه‌ای از آثار بلومفیلد و ساپیر) فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی، مقالات ادبی ـ زبان شناختی و وطن فروش از آثار تاًلیفی و ترجمه‌ای وی محسوب می‌شود.

کتاب"فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی "وی که با همکاری دکتر حسین سامعی و نرگس انتخابی در سال ۱۳۸۰ تاًلیف شد در بیستمین دوره انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

استاد حق شناس از نوجوانی شعر می سروده و در اشعارش تخلص حق شناس برگزیده بود.

علی محمد حق شناس ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به علت بیماری در بیمارستان درگذشت.

برخی از آثار دکتر علیمحمد حق شناس

آواشناسی/ انتشارات آگاه، ۱۳۵۶

بازگشت دیالکتیک/ تألیف / انتشارات آگاه، ۱۳۵۸

بودا/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۲

تاریخ مختصر زبان شناسی/ ترجمه/ نشر مرکز، ۱۳۷۰

تولستوی/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۱

رمان به روایت رمان نویسان/ ترجمه/ نشر مرکز، ۱۳۷۰

زبان/ ترجمه/ اثر ساپیر، سروش، ۱۳۷۶

زبان/ ترجمه/ اثر بلومفیلد، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹

سروانتس/ ترجمه/ طرح نو، ۱۳۷۳

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی

مقالات ادبی ـ زبان شناختی/ تألیف/ انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۰

وطن فروش/ ترجمه/ نشر مرکز