آزمایش تراکم استخوان

آزمایش تراکم استخوان قدرت و توده استخوان را اندازه گیری می‌کند.
این عوامل ممکن است بیانگر آن باشند شما نیاز به آزمایش تراکم استخوان دارید:
ـ دچار شدن به شکستگی، که شاید ناشی …

آزمایش تراکم استخوان قدرت و توده استخوان را اندازه گیری می‌کند.

این عوامل ممکن است بیانگر آن باشند شما نیاز به آزمایش تراکم استخوان دارید:

ـ دچار شدن به شکستگی، که شاید ناشی از کاهش توده استخوانی باشد.

ـ داشتن یکی از بستگان نزدیک – به خصوص مادر یا مادربزرگ- که در او تشخیص پوکی استخوان داده شده است یا دچار شکستگی استخوان شده است.

ـ مصرف درازمدت داروهایی که می‌توانند باعث از دست رفتن استخوان شوند، از جمله داروهای کورتونی و برخی از داروهای ضدتشنج.

ـ داشتن عوامل خطرساز جسمی برای پوکی استخوان مانند باریک‌اندام بودن، وزن کم بدن یا پوست روشن.