آموزش حروف الفبا

● حروف زیبا
الگوی حروف را در اندازه بزرگ از مقوا یا ورقه فوم نازک ببرید. سپس با کمک کودک کلماتی را که با این حرف شروع می‌شوند روی کاغذ نوشته و پس از بریدن روی مقوای حرف، بزرگ بچسبانید. …

حروف زیبا

الگوی حروف را در اندازه بزرگ از مقوا یا ورقه فوم نازک ببرید. سپس با کمک کودک کلماتی را که با این حرف شروع می‌شوند روی کاغذ نوشته و پس از بریدن روی مقوای حرف، بزرگ بچسبانید.

موزائیک حروف

حروف را در اندازه بزرگ از مجلات و روزنامه در قالب مستطیل شکل ببرید.

تعداد زیادی از این حروف را تهیه کرده و از کودک بخواهید تا با کنار هم گذاشتن آنها یک تصویر بسازد.

گچ

تعدادی گچ رنگی برای کودک تهیه کرده و اجازه دهید تا در محل مورد نظر (که برای این کار تعیین کرده‌اید) حروف را روی زمین بنویسد.

رنگ انگشتی

تعدادی ورقه سفید و مقداری رنگ انگشتی در اختیار کودک قرار داده و از او بخواهید تا حرف مورد نظر را با انگشت روی کاغذ بنویسد.

حروف اسرار آمیز

با استفاده از مداد شمعی سفید، حرف مورد نظر را روی کاغذ سفید بنویسید. حال قلم‌مو و آبرنگ را در اختیار کودک قرار داده و از او بخواهید تا کل کاغذ را رنگ آمیزی کند. هنگام رنگ آمیزی حرف نوشته شده به تدریج ظاهر خواهد شد.

حروف سفالی

مقداری خمیر بازی یا گل سفالگری در اختیار کودک گذاشته و از او بخواهید تا آنها را به شکل طناب درست کند. سپس او را تشویق کنید تا با استفاده از این طناب‌ها، حروف مورد نظر را بسازد.

مهر حروف

تعدادی مهر حروف و استامپ تهیه کرده و از کودک بخواهید تا با مهر زدن روی کاغذ با حروف، نقاشی کشیده و یا کلمات را بسازد.