بافت مدل مارپیچ و گیس باف

مدل مارپیج یکی از زیبا ترین مدل هایی که به اشکال مختلف می توان آن را ترکیب و بافت های زیبایی از آن را استخراج کرد
● مدل مارپیچ
۱) ابتدا ۶ تا از زیر ۲ تا از رو تا انتها می بافیم و رج …

مدل مارپیج یکی از زیبا ترین مدل هایی که به اشکال مختلف می توان آن را ترکیب و بافت های زیبایی از آن را استخراج کرد

مدل مارپیچ

۱) ابتدا ۶ تا از زیر ۲ تا از رو تا انتها می بافیم و رج برگشت را مانند رج رفت تکرار می کنیم

۲) به اندازه ای که می خواهیم بلندی پیچ مان باشد این کار را تکرار می کنیم برای پیچ ۶ تایی کمتر از ۶ رج نباشد

۳) در رجی که می خواهیم مدل پیچ را بیندازیم ( حتما روی کار باشد) ۶ تا دانه ای که از زیر بافته ایم را از میل خارج می کنیم

۴) سه تای دوم را به میل سمت راست بگیرید و از پشت سه تای اول را به میل سمت چپ بگیرید ( جای سه تا دانه ها را باهم عوض می کنیم مراقب باشید دانه ها شکافته نشوند)

سه تای دوم را که به میل راست گرفته بودید به میل چپ بر گردانید.

حالا شش دانه را از زیر ببافید و مجددا مدل را با رسیدن به شش دانه ی دیگر که از زیر بافته اید تکرار کنید

۵) به تعداد رج هایی که قبل از انداختن پیچ بافته بودی۶ تا از زیر ۲ تا از رو ببافید و مدل را تکرار کنید

مدل پیچ را می توان با حداقل ۴ تا دانه زیر و ۱ دانه رو بافت. این مدل نخ زیاد می برد

گیس باف

اگر دو تا مارپیچ را بغل هم ( دو تا مارپیچ ۴ تایی را در نظر بگبرید که بین آنها دانه ای از زیر نبافته اید) ببافید و موقع پیچ انداختن به این روش عمل کنید

۱) در ۴ تای اول ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید بعد دوتای اول را از ـ پشت ـ به میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به میل چپ منتقل کرده و این ۴ تا دانه را ببافید

۲) در چهار تای بعدی ابتدا دو تای دوم را به میل راست بگیرید۲- بعد دوتای اول را از ـ رو ـ به میل چپ و بعد دو تای دوم را از میل راست به میل چپ منتقل کرده و این ۴ دانه را ببافید

بدین صورت خط پیچ شما در مارپیچ اولی از چپ به راست و در دومی از راست به چپ می شود

حالا شما مدل ـ گیس بافت ـ را دارید

http://www.ashpazonline.com