بدن انسان بالغ دارای چند سلول میباشد؟

همانطور که میدانید بدن انسان از سلولهای متفاوت تشکیل شده است ولی آیا میدانستید در بدن یک انسان بالغ بیش از ششصد هزار میلیارد سلول وجود دارد. جالبتر اینکه از همه این سلولها …

همانطور که میدانید بدن انسان از سلولهای متفاوت تشکیل شده است ولی آیا میدانستید در بدن یک انسان بالغ بیش از ششصد هزار میلیارد سلول وجود دارد. جالبتر اینکه از همه این سلولها فقط ده درصد آن متعلق به خود ما هست ، بقیه متعلق به باکتریهای هست به مانند باکتریهایی که در هضم غذا به ما کمک میکنند.