مبتلا شدن پوست سر به نوعی بیماری پوستی قوباء

مبتلا شدن به یك نوع بیماری قارچی به نام ( قوباء ) كه به شكل لكه هایی در پوست سر ایجاد شده و بعد در همة آن منتشر می شوند و منجر به ریزش موی سر می شود و غالباً اطفال به این درد مبتلا شده …

مبتلا شدن به یك نوع بیماری قارچی به نام ( قوباء ) كه به شكل لكه هایی در پوست سر ایجاد شده و بعد در همة آن منتشر می شوند و منجر به ریزش موی سر می شود و غالباً اطفال به این درد مبتلا شده و درمان آن از راه قرص امكانپذیر است و معمولا درمان می شود .