مدارا با مردم

قال الامام الکاظم(ع): الرفق نصف العیش
امام کاظم(ع) فرمود: رفاقت و صمیمیت با مردم نصف زندگی (سالم) است۱.

۱-بحارالانوار، ج۴۸، ص۱۵۶

قال الامام الکاظم(ع): الرفق نصف العیش

امام کاظم(ع) فرمود: رفاقت و صمیمیت با مردم نصف زندگی (سالم) است۱.

۱-بحارالانوار، ج۴۸، ص۱۵۶