Cefixime سفیکسیم

سفیکسیم از سفالسپورین های نسل سوم که به شکل خوراکی در دست رس می باشد.
● موارد مصرف
سفیکسیم در درمان عفونتهای حاد ناشی از باکتریهای حساس به این دارو مصرف می شود که شامل: سوزاک ،عفونت …

سفیکسیم از سفالسپورین های نسل سوم که به شکل خوراکی در دست رس می باشد.

موارد مصرف

سفیکسیم در درمان عفونتهای حاد ناشی از باکتریهای حساس به این دارو مصرف می شود که شامل: سوزاک ،عفونت گوش میانی،فارنژیت،عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود

فارماکوکینتیک سفیکسیم

فقط ۴۰-۵۰ درصد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود .جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو ۲-۶ ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شو د . نیمه عمر پلاسمایی دارو ۳-۴ ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود ۲۰ درصد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و ۶۰درصد دارو از راه های غیرکلیوی دفع میشود.

موارد منع مصرف سفیکسیم:در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها،سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلا به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.

مقدار مصرف سفیکسیم:

بزرگسالان:

این دارو از راه خوراکی به مقدار ۲۰۰-۴۰۰ میلی گرم در روز به صورت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم ۸mg/kgدر روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود.