اگر بنا به دلایلی احساس می كنید كه به دفعات مكرر و فوری نیاز به دفع ادرار دارید با خوردن چای و قهوه آن را تشدید كنید. زیاد بودن دفعات ادرار و مقدار ادرار و احساس نیاز فوری به دفع …

اگر بنا به دلایلی احساس می كنید كه به دفعات مكرر و فوری نیاز به دفع ادرار دارید با خوردن چای و قهوه آن را تشدید كنید. زیاد بودن دفعات ادرار و مقدار ادرار و احساس نیاز فوری به دفع ادرار به دلیل مدر بودن قهوه و یا چای نیست، بلكه در تحقیقات انجام شده در بیمارستان سنت جورج لندن مشخص گردید كه دلیل آن كافئین قهوه است. زیرا كافئین به مثانه فشار می آورد و باعث می شود عضلات اطراف مثانه منقبض شوند و نیاز به دفع فوری ادرار احساس شود.محققان در یك بررسی ۲۰ زن را كه به طور مكرر احساس دفع فوری ادرار داشتند و ۱۰ زن سالم دیگر را به عنوان شاهد آزمایش مورد بررسی قرار دادند.

در این آزمایش به همه آنها ۲۰۰ میلی گرم كافئین داده شد یعنی مقداری كه در ۳-۲ فنجان قهوه ضعیف وجود دارد و مشاهده شد كه ظرف ۳۰ دقیقه پس از خوردن كافئین مثانه تمام زنانی كه ناراحتی تكرر ادرار داشتند پر شده بود و فشار انقباض مثانه زنانی كه مبتلا به بیماری بودند دو برابر شدیدتر و قوی تر از مثانه زنان سالم بود و كافئین از این جهت اثری در مثانه زنان سالم نگذارده بود.

صدف كوهكن