عدالت از دیدگاه شهید مطهری

عدالت مفهومی است که همواره در کانون توجه ادیان، پیامبران، صالحان، عارفان و غیره قرار داشته و به عنوان یکی از والاترین آرمان ها و اهداف بشر در طول تاریخ از آن نام برده شده است.مفهومی …

عدالت مفهومی است که همواره در کانون توجه ادیان، پیامبران، صالحان، عارفان و غیره قرار داشته و به عنوان یکی از والاترین آرمان ها و اهداف بشر در طول تاریخ از آن نام برده شده است.مفهومی اساسی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها جایگاه ویژه ای دارد تا آن جا که برای تحقق و رفع موانع در مسیر اجرایی شدن آن، بشر رنج ها، زحمت ها و خون دل هایی را تحمل کرده است.شهادت امام مظلومان و عدالت خواهان عالم، حضرت علی (ع) در دوران جهالت و ظلم، گواه صادقی بر این مطلب است.بنابراین عدالت، مفهومی به قدمت آفرینش هستی و خلقت انسان در روی زمین دارد.عدالت مهم ترین فضیلتی است که ماندگاری هستی را تاکنون تضمین کرده و ارزش آن تا جایی است که اگر در هر کسی یافت شود، امری پسندیده و زیباست و هر زمان و هر کس که بی عدالتی کند، صفتی ناپسند و مذموم محسوب می شود.استاد شهید مرتضی مطهری در بسیاری از نوشته هایش به بحث پیرامون عدالت پرداخته و به صورت ویژه و مشروح در دو کتاب عدل الهی و بیست گفتار به تبیین عدالت در دو سطح الهی و بشری پرداخته است.دکتر اسماعیل خدادادی در کتاب «عدالت از دیدگاه شهید مطهری» به دنبال آن است که «عدالت چه جایگاهی در اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری داشته است؟»علاوه بر این، موارد دیگری چون عدالت چیست، اهمیت و ضرورت آن کدام است، اقسام آن چیست، در قرآن و روایات چگونه از آن سخن گفته شده است و غیره نیز در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق در آن توصیفی و تحلیلی می باشد و جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و از منابع دست اول و دوم است و ابزار جمع آوری اطلاعات این کتاب به صورت فیش برداری می باشد.

عدالت از دیدگاه شهید مطهری یک پیشگفتار و مقدمه و چهار فصل دارد، در فصل اول کلیات، در فصل دوم راهکارهای اجرایی کردن آن، در فصل سوم به موانع تحقق عدالت و در فصل چهارم نیز به آثار و نتایج تحقق عدالت و نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.