روش های آموزش املا

● روش های آموزشی مرحله اول: آمادگی
دانش آموز با روش های آموزشی این مرحله به مطالعه و یادگیری کلمات دروس مورد نظر اقدام می کند. در این مرحله ۸ روش آموزشی مستقیم
(۱) پرورش مهارت املا …

روش های آموزشی مرحله اول:

آمادگی

دانش آموز با روش های آموزشی این مرحله به مطالعه و یادگیری کلمات دروس مورد نظر اقدام می کند. در این مرحله ۸ روش آموزشی مستقیم

(۱) پرورش مهارت املا با استفاده از مهارت های دیداری و لامسه

۲) پرورش مهارت املا با استفاده از مهارت های دیداری و هجی کردن

۳) یادآوری لغات از طریق حافظه

۴) یادگیری شکل کلمه با استفاده از ترتیب حروف الفبا

۵) یادگیری شکل کلمه با استفاده از سازمان دهی

۶) حفظ شکل کلمه با جورکردن

۷) املای شکل کلمه با استفاده از روزنامه و جدول

۸) پرورش املا ی کلمات با ضبط صوت ) کلمات پیش بینی شده است.

او باید ابتدا به طور مستقل یا با کمک یکی از والدین کلمات دشوار و سخت موجود در جمله های متون دروس موردنظر را شناسایی کرده و در برگه ای یادداشت کند، سپس به کمک والدین یادگیری شکل صحیح کلمات را از طریق اجرای دو یا چند روش هشت گانه مرحله اول آغاز کند.

روش های آموزشی مرحله دوم:

تسلط یابی

روش های آموزشی مرحله دوم:

تسلط یابی

۱) صدا کشی و بخش کردن :

کلمات اشتباه رادریک دفتر بنویسید تا دانش آموز هرکلمه را بخش کرده و صداهای آن رابگوید. یک مقوا که به ده بخش مربع شکل تقسیم شده است، در اختیار وی قرار داده تا به ازای صداهای هر کلمه، درون مربع ها دکمه بگذارد. هربخش با بخش دیگر یک خانه فاصله داشته تا صداهای هربخش از کلمه را به خوبی تشخیص دهد.

۲) دیداری با جمله سازی:

با استفاده از کلمات سخت یک متن چندجمله ای بسازید. می توانید ازمتن کتاب استفاده کنید یا داستان بسازید. سپس هر کلمه سخت راکه می گویید، دانش آموز در آن متن کلمه را پیداکرده و با انگشت نشان دهد و بلند چند بار بخواند.

۳) اصلاح کلمات با تحلیل صدای آن ها:

والدین فهرستی ازکلمه های سخت را که دانش آموز آن ها را اشتباه می نویسد آماده می کنند، سپس با کمک دانش آموز یک جدول که حداکثر پنج ستون دارد در دفتر رسم می کنند و کلمه های اشتباه در بالای هر خانه نوشته می شود. والدین تأکید می کنند هنگام نوشتن حروف کلمه را بگویند و سپس حروف را بنویسند.

۴) پرورش املا با استفاده از حواس دیداری شنیداری و لامسه:

والدین کلمات سخت و اشتباه دانش آموز را روی وایت برد می نویسند .سپس برای آن ها جمله سازی می کنند. پس:

۱) اولین کلمه نوشته شده روی تخته را در دفتر خود رونویسی کند.

۲) با دست دیگر روی کلمه را بپوشاند، کلمه رایک بار بگوید و با انگشت خود حروف را در دفتر بنویسند. این کار را پنج بار تکرار کند.

۳) کلمه را با دست پوشانده و با مداد آن را در دفتر بنویسد.

۴) اگر درست ننوشته، دوباره آن مراحل را تکرار کند.

۵) پرورش مهارت املا با استفاده از جمله سازی :

والدین چند جمله با کلماتی که دانش آموز آن ها را اشتباه نوشته است درست می کنند. سپس هریک از جمله ها را برای دانش آموز خوانده و دانش آموز هرجمله را تکرار کرده وسپس جمله را می نویسد.

۶) پرورش مهارت املا با استفاده از تکمیل جمله :

والدین با کلماتی که دانش آموز اشتباه می نویسد، یک یا چند جمله می سازند سپس آن را روی وایت برد می نویسند. جمله را برای دانش آموز خوانده و از او می خواهند تا جمله را حفظ کند و بنویسد.

۷) پرورش املا با استفاده از روش دیداری شنیداری:

دانش آموز با کمک یکی ازوالدین در یک برگه سه ستون ترسیم کرده، درستون اول کلمه های اشتباه، درستون دوم حروف کلمات اشتباه و چند حرف دیگر به صورت تصادفی نوشته می شود و در ستون سوم دانش آموز آن حرفی را که در کلمه اشتباه نوشته است، برجسته می نویسد.

دانش آموز کلمه را بلند خوانده و از ستون دوم حروف کلمه را پیدا کرده و دور آن دایره می کشد. سپس به ستون سوم رفته و با برجسته کردن حرف یا حروفی که اشتباه می نویسد،کلمه را می نویسد. این روش برای دیگر کلمه ها نیز تکرار می شود. به دانش آموز توصیه کنید که تمرین باید کلمه به کلمه اجرا شود.

۸) املا ی کلمه با پازل :

از کلمات اشتباه دانش آموز فهرستی تهیه کنید. سپس حروف کلمات را با استفاده از روش «بخش کردن » به دو یا چند قسمت تقسیم کنید.کارت هایی با اندازه ۱۰۴ سانتی متر از مقوای سفید تهیه کنید. کلمات را روی کارت ها بنویسید، سپس با قیچی کارت حاوی هرکلمه را با توجه به دو بخشی یا چند بخشی بودن ببرید. اکنون پس از برش کارت های حاوی کلمات که با توجه به چند بخشی بودن آن ها انجام شده است، بازی پازل با کلمه را شروع کنید.

کارت ها را جلوی دانش آموز قرارداده و از او بخواهید کارت های هر کلمه را پیدا کند و در کنار یکدیگر قرار دهد تا شکل کامل کلمه مشخص شود. دانش آموز پس از درست کردن کارت های هرکلمه، آن را با صدای بلند تلفظ کرده و در دفتر تمرین خود بنویسد.

فاطمه زهرا خزاعی