راه خوشبختی

راهی که به خوشبختی ختم می‌شود، بسیار باریک است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی از آن عبور کند مگر این‌که راه‌ها به هم بپیوندند و یکی شوند. پس شادی‌ها را با هم تقسیم کنیم …

راهی که به خوشبختی ختم می‌شود، بسیار باریک است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی از آن عبور کند مگر این‌که راه‌ها به هم بپیوندند و یکی شوند. پس شادی‌ها را با هم تقسیم کنیم تا همه با هم بتوانیم از جاده خوشبختی و خوشحالی عبور کنیم.